Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
72’nci Birleşim
2 Mart 2011 Çarşamba
 
İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.24
BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Murat ÖZKAN (Giresun)
----0----


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/869) (S. Sayısı: 521)

BAŞKAN – Önergeleri oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler…  Kabul edilmiştir.
 Kabul edilen önergeler istikametinde 1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler…  Kabul edilmiştir.
2’nci maddeyi okutuyorum:
 …
BAŞKAN – Sayın Uslu, teşekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde üç adet önerge vardır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Sayın milletvekilleri, şimdi, biraz önce de dinlemiş olduğunuz iki önerge aynı mahiyettedir, birlikte işleme alacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 521 Sıra Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Tansel Barış (Kırklareli) ve arkadaşları
"Bölge alanları içinde yer alan üniversite arazileri, bu üniversitelerin uygun görüp izin vermeleri durumunda, mülkiyeti ilgili üniversitede kalmak kaydıyla Bölgenin yönetici şirketine tahsis edilebilir. Bu durum diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler için de geçerlidir. Bölge içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk beş yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkı tesis edilen ve kullanma izni verilen bu taşınmazlar üzerinde yapılacak faaliyetlerden hasılat payı alınmaz. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve irtifak hakkı veya kullanma izni bedelini, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre iller itibarıyla farklılaştırmaya ve sıfıra kadar indirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."
Diğer önergenin imza sahipleri:
Bekir Bozdağ (Yozgat) ve arkadaşları
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANI HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) - Takdire bırakıyoruz.
BAŞKAN – Hükûmet?
DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılıyoruz Sayın Başkan.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Başkan...
BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Başkan, önergenin son satırında “Farklılaştırmaya ve sıfıra kadar indirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” cümlesindeki “ve”nin “veya” olarak düzeltilmesi gerekiyor. O tashihle Genel Kurulun oyuna sunarsanız daha uygun olacaktır, aksi takdirde hem farklılaştırma hem sıfıra kadar indirmeyi aynı anda yapmak zorunda gibi bir anlam çıkıyor.
BAŞKAN – Anladım efendim.
Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.
Sayın Komisyon?
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANI HASAN ALİ ÇELİK (Sakarya) -Uygundur.
BAŞKAN - Sayın Hükûmet?
DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Uygundur efendim.

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.