Kapalı oturuma gerek yok, milletimiz bu oturumu izlemeli
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

24 Mart 2011 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih METİN (Bolu)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82’nci Birleşimini açıyorum.
Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Görüşmelere geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Önergeler gündemde yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.
Anayasa’nın 92’nci maddesine göre Başbakanlığın bir tezkeresi vardır, okutuyorum:
 …
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Libya'da 15/2/2011 tarihinde başlayan olaylar neticesinde ortaya çıkan şiddet ortamının sona erdirilebilmesini teminen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan 26/2/2011 tarihli ve 1970 sayılı Karar ile 17/3/2011 tarihli ve 1973 sayılı Kararda kayıtlı hüküm ve çağrıları dikkate alarak ve mezkûr Kararlar çerçevesinde Libya'da istikrar ve güvenliğin yeniden tesisine yönelik uluslararası çabalara çok boyutlu katkıda bulunmak üzere, lüzum, sınır, kapsam, şekil, yöntem ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir yıl süreyle izin istenilmesi, Bakanlar Kurulu'nca 23/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresinin kapalı oturumda görüşülmesine dair İç Tüzük’ün 70’inci maddesine göre verilmiş bir önerge vardır…
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Niye kapalı oturum ya?
BAŞKAN  – …okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Libya’da istikrar ve güvenliğin yeniden tesisine yönelik uluslararası çabalara çok boyutlu katkıda bulunmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesiyle ilgili Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerinin İç Tüzük’ün 70’inci maddesine göre kapalı oturumda yapılmasını arz ve teklif ederim.
 Ahmet Davutoğlu
Dışişleri Bakanı
BAŞKAN – Kapalı oturumda…
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Başkan, şimdi, kapalı oturum önergesini Hükûmet verdi. İç Tüzük’e göre…
BAŞKAN – Lütfen yerinize oturun da sistemi açalım.
Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Başkan, şimdi, Hükûmet tarafından verilen kapalı oturum önergesi, İç Tüzük gereğince herhangi bir görüşmeye konu edilmeksizin, siyasi parti grupları herhangi bir görüş ifade etmeksizin kabul ediliyor ve kapalı oturuma geçiliyor. Ancak, şunu söylemek ve önermek istiyorum: Kapalı oturum gerektiren bir durumun olmadığı kanaatindeyim. Sonuçta tarihî bağlarımızın olduğu, bugün de ekonomik bağlarımızın son derece güçlü olduğu Libya’yla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması ve Libya’da sivil ve ekonomik önlemlerin alınması amaçlı bir önergeyi konuşacağımızı tahmin ediyorum. Bu çerçevede, kapalı oturuma gerek olmadığını, oturumun açık olarak yapılması gerektiğini ve bu oturuma ilişkin görüşmelerin milletimiz tarafından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bunu ifade etmek için söz almak istemiştim.
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi ancak Başkanlığın karar vereceği bir konu söz konusu değil çünkü “Kapalı oturum önergesi verilince, kapalı oturumda bulunabilecek şahıslar dışında herkes, toplantı salonundan çıkarılır.” diye amir hüküm var. İç Tüzük’ün 70…
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Ona bir itirazımız yok.
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, millet de bilsin.
BAŞKAN – Evet, biliyorum.
Yani Başkanlığın vereceği herhangi bir karar söz konusu değil.
Teşekkür ediyorum.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.