Adalet ve Kalkınma Partisi 28 Şubatı yapanların icazetiyle kurulmuştur
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

24 Mart 2011 Perşembe

DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 19.48
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih METİN (Bolu)
---0---


BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82’nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

2. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usülleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Anayasa Komisyonu Raporu (1/993) (S. Sayısı: 696)  (*)
BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet? Yerinde.
Dünkü birleşimde, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülen tasarının ikinci bölümünde yer alan 45’inci maddesi kabul edilmişti.
Şimdi, bu bölümde yer alan diğer maddeleri ve varsa önerge işlemlerini yaptıktan sonra oylarınıza sunacağım.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
47’nci madde üzerinde üç adet önerge vardır, gelişlerine göre okutup aykırılıklarına göre işleme alacağım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi. (Gürültüler)
Bir saniye sayın milletvekilleri…
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Başkan, Sayın Bozdağ konuşmasının son cümlesinde, yargılananları, darbeyle ilgili olarak yargılananları Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili adayı yapacağı şeklinde bir değerlendirme yapmak suretiyle bize sataşmada bulunmuştur. Söz istiyorum.
AHMET YENİ (Samsun) – Yapmayacağınızı söyleyin o zaman!
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – Sana taahhütte mi bulunacağız!
BAŞKAN – Ama “Cumhuriyet Halk Partisi” diye sarf etmedi, “aday gösterenler” dedi benim bildiğim kadarıyla Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Başkan, bize yönelik olarak bu cümleyi kullandığını hepimiz biliyoruz.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.
Yine sataşma nedeniyle iki dakika süre veriyorum.
Buyurun.
AHMET YENİ (Samsun) – Yapmayacağınızı mı söyleyeceksiniz!
BAŞKAN – Lütfen sayın milletvekilleri…
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dinlerseniz ne söyleyeceğimi anlayacaksınız değerli arkadaşım. Kim darbeden yana, kim darbeye karşı, onu birkaç cümleyle açıklayacağım.
SONER AKSOY (Kütahya) – Sülaleniz darbeci!
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bunu bu kürsüden birkaç kez daha söylemiştim, bir kez daha dikkatinize sunuyorum: Cumhuriyet Halk Partisi darbelerin karşısında bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Evet, teşekkür ederim bana bu güzel konuşma fırsatını verdiğiniz için.
Ben size bir soru sormak istiyorum: Siz darbelere karşı iseniz, böyle darbeye teşebbüs etmiş, darbeyi düşünmüş, darbeyi günlüklerine not etmiş, bilmem toplantı yapmış gibi birtakım iddialarla bazı kişilere hesap soruyorsunuz. Sorun, tabii ki, bunlara bir şey söylemiyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Biz sormuyoruz.
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Yargı soruyor yargı!
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Hiç kimseyi de suçlamıyoruz.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Darbenin kendisi olan 28 Şubatçılara neden soramıyorsunuz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Yargı soracak, yargı, yargı!
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Soramazsınız. Çünkü siz, Adalet ve Kalkınma Partisi 28 Şubatı yapanların icazetiyle kurulmuştur. Siz, 27 Nisan e-muhtırasını veren o zamanki Genelkurmay Başkanına hesap sormak yerine…
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Siz alkışa durdunuz alkışa, alkışa! O zaman alkışa durdunuz!
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – …savcılığa suç duyurusunda bulunmak yerine ona neden üstün hizmet madalyası verdiniz? Soruyorum. Bunlar darbenin kendisi. Siz darbe ürünü bir partisiniz, demokratik değilsiniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
AHMET YENİ (Samsun) – Adaylar ne oldu, adaylar?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan “Darbenin ürünü” dedi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Başkan “Darbenin ürünü bir parti” dedim, sataşma olarak algılamıyor Sayın Bozdağ, doğru olduğunu teyit ediyor. Teşekkür ederim Sayın Grup Başkan Vekilim, bravo.
 …
 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.