Anayasa’nın 10’uncu maddesi der ki: “Hiçbir zümreye, sınıfa imtiyaz tanınamaz.”
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

24 Mart 2011 Perşembe
YEDİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 23.07
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih METİN (Bolu)


 2. - Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usülleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Anayasa Komisyonu Raporu (1/993) (S. Sayısı: 696)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82’nci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.
696 sıra sayılı Tasarı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

71’inci madde üzerinde bir adet önerge vardır; okutuyorum:

BAŞKAN – Sayın Kılıç, teşekkür ediyorum.
Sayın Hamzaçebi, buyurun.
 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle şunu ifade edeyim ki Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Kuzu Parlamentoyu yanlış bilgilendirmiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mensuplarına haksızlık etmiştir. Doğrusu şudur, takdirlerinize sunuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi mensupları yani milletvekilleri 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Yasası’ndaki kısıtlamalara tabidir. Meclis Başkanlık Divanı karar alırken 5510 sayılı Yasa hükmüne uymuştur, bu hüküm emredicidir. Meclis Başkanlık Divanının burada bir takdir hakkı yoktur. Takdir hakkı olmadığı için, oradaki kısıtlamaları aynen Türkiye Büyük Millet Meclisinin uygulamasına yansıtmıştır, önce bunu düzelteyim. Dolayısıyla milletvekilleri bütün sağlık hizmetlerinde, bütün muayenelerinde, bütün ilaç alımlarında fark öderler. İlaç alındığı zaman, eczanelerden alınan ilaç nedeniyle bordrodan o fark kesilir, bu bir.
İki; konuyu milletvekili bağlamında değerlendirmeyi de doğru bulmuyorum. Milletvekilleri tüm kamu personelinin, tüm emeklilerin tabi olduğu rejime tabidir. Yani “Milletvekillerinde olmayan bir hak Anayasa Mahkemesi üyelerine veriliyor.” değerlendirmesini doğru bulmuyorum. Milletvekilleri de dâhil olmak üzere tüm emeklilerde, tüm çalışanlarda olmayan bir hak, hiçbir yargı organının mensubunda olmayan bir hak burada, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerine verilmektedir. Verilsin, herkese verilsin. Anayasa’nın 10’uncu maddesi der ki: “Hiçbir zümreye, sınıfa imtiyaz tanınamaz.”
Burada ben bir konuşma yaparken şunu ifade ettim, konuşmam biraz ağır da oldu aslında yüksek yargı organı Anayasa Mahkemesi için; tüm üyelerini de tenzih ediyorum ama Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanının böyle bir özlük hakkı düzenlemesine, böyle bir sağlık hakkı düzenlemesine talip olması Anayasa Mahkemesinin kararlarını bugünden zedeler, bugünden gölge düşürür. Doğru değildir. Bu, eşitlik ilkesine aykırıdır. Milletvekilleri dâhil olmak üzere hiçbir kamu personelinde, hiçbir kamu çalışanında, özel sektör çalışanında, emeklisinde, onların eşlerinde, çocuklarında olmayan bir hak hiç kimseye verilmemelidir. Bu buradan geçerse, Parlamento varlık nedenini inkâr etmiş olur.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.